ข้อตกลงยินยอมและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม โครงการ Holiday for heroes
ยินดีต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์ เข้าสู่เว็บไซต์ www.holiday-forheroes.com ในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์โครงการฯ นี้ให้ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากท่านผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่ จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

ข้อกำหนดและวิธีการร่วมกิจกรรม

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล 8,000 บาท เท่ากับ ต้องชำระภาษี 400 บาท ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 กรุณาชำระค่าภาษีรางวัลภายใน 24 ชั่วโมง โดยชำระเงินผ่านช่องทางดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อ บัญชี บริษัท บอร์น ดิสติงชั่น จำกัด
เลขบัญชี 0518327496
แนบ Slip การโอนเงินค่าภาษีตามรอบการเข้าซื้อสินค้าของท่าน ดังนี้
- ผู้โชคดีรอบวันที่ 11 สิงหาคม 2563 แจ้งการโอนเงินมาที่ https://bit.ly/hld11aug
- ผู้โชคดีรอบวันที่ 12 สิงหาคม 2563 แจ้งการโอนเงินมาที่ https://bit.ly/hld12aug
- ผู้โชคดีรอบวันที่ 13 สิงหาคม 2563 แจ้งการโอนเงินมาที่ https://bit.ly/hld13aug
- ผู้โชคดีรอบวันที่ 14 สิงหาคม 2563 แจ้งการโอนเงินมาที่ https://bit.ly/hld14aug
- ผู้โชคดีรอบวันที่ 15 สิงหาคม 2563 แจ้งการโอนเงินมาที่ https://bit.ly/hld15aug
- ผู้โชคดีรอบวันที่ 25 สิงหาคม 2563 แจ้งการโอนเงินมาที่ https://bit.ly/hld25aug
- ผู้โชคดีรอบวันที่ 27 สิงหาคม 2563 แจ้งการโอนเงินมาที่ https://bit.ly/hld27aug
*อย่าลืมแนบสำเนาบัตรประชาชน ในแบบฟอร์มที่แจ้งชำระเงินด้วย เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี
หมายเหตุ: หากท่านไม่ชำระภาษีตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนด ทางโครงการฯ ขออนุญาติตัดสิทธิ์การใช้ Voucher ของท่าน และมอบสิทธิ์ของท่านให้กับรายชื่อสำรองต่อไป

2. หลังจากที่ทางโครงการได้รับเอกสารยืนยันการชำระค่าภาษีรางวัลเรียบร้อยจากท่าน ภายใน 7 วันท่านจะได้รับ Booking Reference ผ่านช่องทางอีเมลของท่าน เพื่อ ใช้ในการติดต่อเพื่อใช้สิทธิ์กับผู้ประกอบการ สายการบิน โรงแรม ทัวร์ หรือกิจกรรมท่องเที่ยวต่อไป

3. คุณสมบัติของผู้ร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 สัญชาติไทย ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องพร้อมเดินทางในช่วงระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ต้องพร้อมยอมรับกติกาเงื่อนไขที่เป็นไปตามที่โครงการฯ และผู้ประกอบการกำหนด โดยผู้ร่วมกิจกรรม 1 คนมีสิทธิ์เลือกสินค้า/บริการ ได้ 3 รายการ ต่อ 1 หมวด ได้แก่

 • หมวดโรงแรม 4-5 ดาว 1 ห้อง
 • หมวดตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ใบ
 • หมวดแพ็กเกจทัวร์/กิจกรรม 1 ใบ เท่านั้น

4. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์โครงการ www.holiday-forheroes.com ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 กรกฎาคม 2563 และเริ่มเลือกสินค้า/บริการฟรี ได้ตั้งแต่วันที่ 11- 15 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง (ตามรอบการเข้าเลือกสินค้า/บริการฟรี ที่ได้รับใน E-mail หรือ SMS ซึ่งจะเปิดให้เลือกของขวัญฟรี 5 รอบ รอบละ 1,000 คน) สินค้าทั้งสิ้นจำนวน 5,000 รายการ ต่อ 1 หมวด (โดยจัดสรรวันละ 1,000 รายการต่อหมวด แบ่งเป็น 5 วัน) และเริ่มซื้อสินค้า/บริการ สำหรับครอบครัว ญาติ เพื่อน ฯลฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 11- 31 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

5. เปิดให้ซื้อสินค้า/บริการ Special discount สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ซื้อให้ครอบครัว ญาติ ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 11-31 สิงหาคม 2563

6. วิธีการร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่ต้องใช้

6.1 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถาบันทางการแพทย์ ทั้งรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เจ้าหน้าที่เปล ฯลฯ

6.2 ทางโครงการฯ ทำการจับฉลากฮีโร่ผู้โชคดี 5,000 คน ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ที่เว็บไซต์ www.holiday-forheroes.com

6.3 โครงการฯ จะทำการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ตามคุณสมบัติที่โครงการกำหนดฯ

6.4 บุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับลิงก์เพื่อเข้าระบบเลือกสินค้า/บริการฟรี ตามรอบวันและเวลาที่โครงการฯ กำหนด และซื้อสินค้า/บริการในราคาพิเศษ Special Discount สำหรับครอบครัว ญาติ ฯลฯ

6.5 บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับลิงก์ในการเข้าระบบ จะต้อง Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ เบอร์โทรศัพท์ ที่ทำการสมัครไว้ ณ วันที่ท่านลงทะเบียนรับสิทธิเท่านั้น

6.6 การเลือกสินค้า/บริการฟรี บุคลากรทางการแพทย์ สามารถเลือกสินค้า/บริการได้ ท่านละ 1 ชิ้น ต่อ 1 หมวด ได้แก่ 1. โรงแรม 4-5 ดาว 1 ห้อง 2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ใบ 3. แพ็กเกจทัวร์หรือกิจกรรม 1 ใบ

6.7 การซื้อสินค้า/บริการในราคาพิเศษ Special Discount สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ซื้อให้ครอบครัว ฯลฯ สามารถชำระตรงกับผู้ประกอบการโดยช่องทางการชำระสินค้า/บริการขึ้นอยู่กับช่องทางการจ่ายเงินตามที่ผู้ประกอบกำหนด

6.8 คุณจะได้รับ Booking Reference ทาง E-Mail ให้ท่านภายใน 7 วันหลังจากท่านจ่ายเงินค่าภาษีรางวัล หากไม่พบ E-Mail ใน Inbox กรุณาเช็ค E-Mail ใน Spam หรือ Junk ทั้งนี้ควรเช็คผ่านทางคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: สินค้าและบริการในโครงการฯ เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนใช้บริการ เมื่อได้รับอีเมล์แล้ว กรุณารอ 24 ชั่วโมง จึงค่อยติดต่อผู้ประกอบการเพื่อยืนยันใช้บริการของท่าน โดยคุณต้องแจ้งหมายเลข E-Voucher และแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันสิทธิ์จองวันเดินทาง/วันเข้าพัก ตามวันและเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขที่ระบุใน Booking Reference

7. การร่วมกิจกรรม ระบบจำกัดการเข้าเว็บไซต์ ตามรอบ วันเวลาที่ทางโครงการฯ ที่ได้ทำการแจ้งท่านผ่านทาง E-mail และ SMS ดังนั้น หากท่านเข้าเลือกสินค้า/บริการฟรีไม่ทันในวันที่โครงการฯ กำหนด ทางโครงการฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะนำสิทธิ์ของท่านให้กับรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์สำรองต่อไป

8. ในกรณีเลือกสินค้า/บริการฟรี ท่านจะมีเวลา 45 นาที เริ่มตั้งแต่หน้าเลือกสินค้า/บริการฟรี ไปจนถึงการยืนยันการเลือกสินค้า/บริการฟรี แต่หากไม่ตัดสินใจยืนยันสิทธิ์ เมื่อหมดเวลาท่านออกจากระบบอัตโนมัติ และระบบจะนำท่านไปสู่หน้าเลือกสินค้า/บริการฟรีใหม่อีกครั้ง แต่การซื้อสินค้า/บริการในราคาพิเศษ Special Discount สำหรับครอบครัว ญาติ ฯลฯ ไม่จำกัดเวลาในการเลือกซื้อ ท่านสามารถเข้าเลือกซื้อได้ตลอด


4 เรื่องต้องทำ

1. เปิดเว็บไซต์โครงการ ผ่านทาง Web Browser เช่น Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera Browser ฯลฯ ทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือ ซึ่งใน 1 Browser สามารถลงทะเบียนได้ 1 คนเท่านั้น

2. กรอกข้อมูลลงทะเบียนถูกต้องตามบัตรประชาชนของตนเอง / เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้อง หากท่านกรอกข้อมูลมาผิด ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่แก้ไขข้อมูลใดๆ ในทุกกรณี และไม่ส่ง Booking Reference ซ้ำให้ท่าน

3. อ่านเงื่อนไขของผู้ประกอบการให้ละเอียดก่อนเลือกฟรี หรือ ซื้อสินค้า เมื่อท่านเลือกแล้วท่านต้องยอมรับในเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกำหนด

4. ระบบจะส่ง Booking Reference ทาง E-Mail ให้ท่านภายใน 7 วันหลังจากท่านจ่ายเงินค่าภาษีรางวัล หากไม่พบ E-Mail ใน Inbox กรุณาเช็ค E-Mail ใน Spam หรือ Junk ทั้งนี้ควรเช็คผ่านทางคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: กรณีที่สินค้า/บริการเหลือรายการสุดท้าย แต่มีคนกดจองเข้ามาพร้อมกัน ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าเลือกสินค้า/บริการใหม่อีกครั้ง


2 เรื่องห้ามทำเด็ดขาด

1. ห้ามลงทะเบียนผ่าน Line Browser หรือ เปิด Link ลงทะเบียนผ่านทาง Facebook Application

2. ห้ามบล็อก SMS โปรโมชั่น หากท่านบล็อก SMS โปรโมชั่น กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของท่านเพื่อปลดบล็อก หากท่านไม่ทำการปลดบล็อก SMS โปรโมชั่น ท่านอาจจะ ไม่ได้รับ Link Log-in เพื่อเข้าเลือกสินค้าบริการ ทาง SMS


เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สินค้าและบริการในโครงการฯ

1. ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า/บริการฟรี ได้ 3 หมวด หมวดละ 1 ชิ้นเท่านั้นได้แก่

 • โรงแรม 4-5 ดาว 1 ห้อง
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ใบ
 • แพ็กเกจทัวร์/กิจกรรม 1 ใบ

2. เมื่อท่านได้รับ Booking Reference ผ่านช่องทางอีเมล แล้ว กรุณารอ 24 ชั่วโมง จึงค่อยติดต่อผู้ประกอบการเพื่อยืนยันใช้บริการของท่าน

3. ท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการ รวมถึงใช้บริการตามวัน เวลา ที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์โครงการฯ

4. สินค้าทุกรายการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/เวลา เปลี่ยนแปลงสินค้า ยกเลิกสินค้า หรือแลก/ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

5. สินค้า/บริการที่ท่านเลือกฟรีที่อยู่ในโครงการฯ ท่านสามารถนำไปใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจากท่านต้องการซื้อหรือรับบริการอื่นๆ เพิ่มเติม ณ สถานประกอบการนั้นๆ

6. รายการสินค้าในโครงการมีกำหนดเวลาให้ใช้ภายในธันวาคม 2563 โดยแต่ละสถานที่มีกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ซื้อต้องอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ละเอียด เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้อง


เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับหมวดโรงแรม

ห้องพักที่ท่านได้ คือ Room Type ตามที่กำหนดใน Booking Reference ในกรณีที่ Room Type ที่กำหนดมาใน E- Booking Confirmation ไม่มีห้องว่างในวันที่ท่านต้องการเข้าพัก ทางโรงแรมมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง Room Type ให้กับ ท่านได้


ข้อตกลงยินยอมและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Holiday for heroes จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นจริง เพื่อเป็นสิ่งยืนยันตนในการจัดเลือกสินค้า/บริการฟรี และ ซื้อสินค้าและบริการในโครงการฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามโครงการฯ และบุคลากรทางการแพทย์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนด หากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนไม่ตรงตามที่โครงการฯ กำหนด ทางโครงการฯ จะยกเลิกสิทธิการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

2. เว็บไซต์ www.holiday-forheroes.com เป็นเพียงตัวแทนกลางในการจัดหารวบรวมสินค้าและบริการท่องเที่ยวต่าง ๆ จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์สินค้าท่องเที่ยวในโครงการฯ ดังนั้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการ หรือมีความชํารุดบกพร่องของสินค้าและ/หรือบริการ หรือเกิดข้อพิพาทใด ๆ กับทางผู้ขายที่เข้าร่วมโครงการฯ ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และ/หรือดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทด้วยตนเอง โดยโครงการฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

3. การบริการอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่น ๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงปัญหาในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้) โครงการฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากปัญหาดังกล่าว

4. โครงการฯ ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการในการเสนอบริการและ/หรือการให้สิทธิพิเศษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว ในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้ หรือให้บริการ ดังนั้น โครงการฯ จึงไม่มีความรับผิดชอบต่อการขายสินค้า การให้บริการ รวมถึงความสามารถในการได้รับสิทธิพิเศษ หรือการยกเลิกบริการหรือสิทธิพิเศษใด ๆ จากผู้ขาย

5. ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ทางโครงการฯ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านที่จะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์หรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้) โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่เราเก็บรวบรวม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ประกอบไปด้วย

 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรง : เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เลือกของขวัญฟรีและซื้อสินค้าบริการหรือเวาร์เชอร์ในโครงการฯ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการทำแบบสำรวจ หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับเราหรือทีมงานของเรา ข้อมูลทุกชนิดที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่าง ๆ อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ อายุ อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต (ถ้ามี) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน : เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

6. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โครงการฯ ได้รับจะถูกเก็บรักษาและดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Data Policy ทางโครงการฯจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นหลัก เช่น

 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกสินค้า/บริการฟรี และ ซื้อสินค้า/บริการ ในราคาพิเศษ Special Discount
 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านเมื่อเข้าใช้งานบริการ ตามเงื่อนไขโครงการฯ
 • เพื่อติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ
 • เพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ สำรวจความคิดเห็น แบบสอบถาม Survey เป็นต้น

หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเก็บ รวบรวม เปิดเผย ทำให้แพร่หลาย หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีกฎหมายบัญญัติเป็นการอื่น